Don Smith Testimonial

This video shows Don Smith’s testimonial through shockwave treatment for his sports injury.